Search a job


Stay in touch

Disclaimer

Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor de site www.xpertize.be.
Deze website is gemaakt en wordt beheerd door Fill the Gap S.A., Witte Patersstraat 4, 1040 Brussel, TVA BE 0881252522, R.P.M. Brussel.
Door het gebruik van deze site aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze te respecteren.

Fill the Gap S.A. kan geenszins verantwoordelijk worden geacht voor de inhoud van deze site of voor het directe of indirecte gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Fill the Gap S.A. wijst iedere verantwoordelijkheid af en biedt geen enkele garantie voor de software, de producten en de services die via de website ter beschikking worden gesteld. Fill the Gap S.A. kan geen garantie bieden voor de juistheid van de gegevens die op de site worden gepubliceerd of die via de site toegankelijk zijn.

Met het oog op dit document is een Lid iedere natuurlijke persoon die zich inschrijft op de site van Xpertize.be en die ons een aantal elementen meedeelt die ons de mogelijkheid bieden zijn/haar profiel op te stellen en contact op te nemen met hem/haar in het kader van door Xpertize.be geleverde diensten.

Juridisch eigendom

De site van Xpertize.be is tegelijk een creatie die beschermd is volgens het auteursrecht en een database waarvan Fill the Gap S.A. de auteursrechten en de productierechten heeft.

De teksten, layout, tekeningen, foto's, films, afbeeldingen en andere elementen van deze site zijn beschermd door het auteursrecht. Enige vorm van kopie, aanpassing, vertaling, schikking, mededeling aan het publiek, locatie en ander gebruik, gehele of gedeeltelijke wijziging van de site in welke vorm ook en op welke manier ook - elektronisch, mechanisch of anderszins - is strikt verboden, tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen met Fill the Gap S.A..

De inhoud van de database is beschermd door het recht sui generis die de producent de machtiging geeft om iedere extractie en/of hergebruik van de gehele of gedeeltelijke inhoud te verbieden.Iedere inbreuk op deze rechten kan aanleiding geven tot vervolging voor een burgerlijke of strafrechterlijke rechtbank.

Privacy

Xpertize.be erkent de toepassing van de Belgische wet van 8 december 1992 op de verwerking van persoonsgebonden gegevens voor alle verwerking en verzameling van gegevens in Belgi� via de site Xpertize.be en opgenomen in de bestanden van Xpertize.be. Het bedrijf Fill the Gap S.A. is houder van het gevormde bestand.

Met het oog op deze wet heeft ieder Lid het recht zijn gegevens op de site van Xpertize.be te bekijken, te wijzigen en te verbeteren. Hiervoor krijgt hij toegang tot zijn profiel met een persoonlijke identificatie en wachtwoord.

Door zich te registreren op de site van Xpertize.be aanvaard het Lid om aan Xpertize.be een aantal persoonsgebonden gegevens te verstrekken en deze te updaten zodat ze altijd actueel zijn.

Het e-mailadres van het Lid is vertrouwelijk en Xpertize.be kan als enige dit adres gebruiken om de communiceren met het lid.

Het Lid kan op ieder ogenblik de relatie met Xpertize.be stopzetten. Hiervoor klikt hij/zij op de link die in ieder e-mailbericht van Xpertize.be staat vermeld of de inschrijving annuleren op de website.

Xpertize.be kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte of accidentele schade die voortvloeit uit het foutieve of onrechtmatige gebruik van persoonsgebonden gegevens.

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn bestanden die vanaf de webserver van Xpertize.be worden gestuurd naar de vaste schijf op de computer van het Lid wanneer hij/zij de site van Xpertize.be raadpleegt. De code die in de cookie wordt verwerkt, biedt de mogelijkheid om de computer bij een volgend bezoek te herkennen. Deze cookies worden gebruikt voor het registreren van de taal, zodat de site van Xpertize.be bij het volgende bezoek van het Lid wordt weergegeven in de taal die hij/zij heeft gekozen.

Voor meer informatie kan het Lid het openbare register raadplegen dat door de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer is bijgewerkt.

Het beschermen van de privacy van onze Leden is een van onze belangrijkste prioriteiten. Als u hierover nog vragen hebt of het antwoord niet vindt in deze disclaimer, stuurt u best een e-mail naar info@xpertize.be

 

Information Security

De gegevens worden opgeslagen in databases waarbij de fysieke toegang, het netwerk en de applicatie software uitvoerig gecontroleerd worden.De server bevind zich in een "clean room", in een beveiligde rack, waarbij de toegang voorbehouden is aan een beperkt aantal medewerkers, enkel voor onderhoud, die duidelijk ge�dentifieerd zijn.De toegang tot het netwerk op afstand is beveiligd door een firewall en toegankelijk vanuit ��n enkel IP adres, dit ook met het oog op noodzakelijk onderhoud.De toegang tot de applicatie is uitsluitend voorbehouden aan eigen personeel, middels een versleuteld paswoord.

 

Aanpassing van de door Xpertize.be geboden services

Xpertize.be informeert het Lid dat hij zich het recht voorbehoudt om af en toe de service aan te passen of de service te stoppen zonder dat het Lid aanspraak kan maken op enige schadeloosstelling.

De afwezigheid van verbreking en het continue gebruik van de service door het Lid impliceert dat hij/zij de wijzigingen van de service accepteert.

De verantwoordelijkheid van Xpertize.be kan in ieder geval alleen worden ingeroepen bij ernstige fraude van zijn kant met betrekking tot de rol van Xpertize.be uit hoofde van dit charter.

Xpertize.be draagt geen enkele verantwoordelijkheid wanneer de service geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd voor redenen buiten zijn wil of buiten zijn controle.

Xpertize.be kan niet garanderen dat (I) de geboden service voldoet aan de specifieke verwachtingen of vereisten van het Lid, (II) de service niet wordt onderbroken, verzekerd is of vrij is van fouten.

Gebruik van Xpertize.be door het Lid

Het Lid verbindt zich ertoe en gaat akkoord met het volgende:

  • Xpertize.be niet te gebruiken voor illegale doeleinden.
  • Het netwerk dat is verbonden met Xpertize.be of de servers van derden niet te storen of te onderbreken.
  • Zich te houden aan alle reglementeringen, gedragscodes en procedures van het Internet.
  • Het gebruik en de werking van Xpertize.be of iedere andere gelijkaardige service niet te hinderen.  

Geldende wet en jurisdictie

Als een van de voorwaarden van dit document ongeldig of ontoepasselijk wordt verklaard, blijven de andere onderhavige bepalingen onverminderd van kracht.

Deze disclaimer is onderworpen aan de interpretatie en uitvoering volgens Belgisch recht. Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd bij eventuele geschillen.